Rreth Programit

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e tretë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.

Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

Nëse jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të parë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni. Kandidatët duhet të tregojnë interes në punën e sektorit publik dhe të kenë aftësi shumë të mira analitike dhe komunikimi

Kujdes: duhet të keni përfunduar minimalisht studimet e ciklit të parë ‘Bachelor’.

Ky program do të zgjasë 3 muaj dhe është pa pagesë.

Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike nga institucionet përkatëse.

Vëmendje: do të lajmërohen vetëm fituesit.

Programi shkurtimisht

 • Ky program do të zgjasë 3 muaj: shtator, tetor, nëntor 2017 dhe është pa pagesë.
 • Lançimi i thirrjes: 3 korrik 2017
 • Thirrja mbyllet: 31 gusht 2017
 • Shpallja: 15 shtator 2017
 • Fillimi i praktikës: 20 shtator 2017
 • Institucionet ku mund të kryhet praktika: shihni listën e institucioneve qendrore, të njësive vendore dhe të kompanive nga sektori privat.
 • Aplikimi është i mundur në këtë faqe.

Përse të aplikoni?

 • Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e kompetencave profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.
 • Periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë procedurave të rekrutimit në institucionet e administratës publike. Periudha praktikës së punës është e papaguar.
 • Gjatë këtij programi do të realizoni detyra dhe angazhime në institucionet përkatëse bazuar në një plan pune 3 mujor drejtuar nga një mbikqyrës.
 • Pas përfundimit me sukses të programit do të pajiseni me çertifikate pjesëmarrjeje.

Si të aplikoni?

 • Aplikimi duhet të kryhet në opsionin ‘Aplikoni’ brenda datës 20 gusht 2017.
 • Përpara se të aplikoni, konsultoni numrin dhe profilin e kërkuar nga çdo institucion qendrorvendor apo privat në mënyrë që të konsideroni probabilitetin e përzgjedhjes.
 • Kujdes: nëse aplikoni më shumë se një herë, do të skualifikoheni.
 • Përzgjedhja do të kryhet nga institucionet për të cilat është kryer aplikimi bazuar në profilin apo kriteret e përcaktuara nga institucioni.
 • Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike.
 • Vëmendje: vetëm fituesit do të lajmërohen.

Për të mbajtur parasysh!

Që aplikimi juaj të merret në konsideratë duhet:

 • të jeni 21- 26 vjeç në momentin e aplikimit;
 • të keni mbaruar studimet e ciklit të parë ‘Bachelor’;
 • të keni dosje të plotë aplikimi (formular aplikimi të plotësuar të gjitha të dhënave të kërkuara, CV dhe letër motivimi);
 • profili dhe fusha juaj e studimeve përkon me kërkesat e institucionit;
 • aplikoni vetëm një herë dhe zgjidhni institucionin ku dëshironi të kryeni praktikën e punës.