Praktikë në Ministrinë e Zhvillimit Urban

Praktikë në Ministrinë e Zhvillimit Urban

Ministria e Zhvillimit Urban kërkon 15 praktikantë,të cilët të jenë të profilit studimor:

 • Arkitekt,
 • Urbanist i profilizuar (Ekonomi, Mjedis) Arkitekt Urbanist,
 • Ing. Ndërtimi,
 • Jurist ose Shkenca Sociale/ Shkenca Politike,
 • Marrëdhënie Ndërkombëtare,
 • Gjuhe-Letërsi/ose Gazetari
 • Informaticienë/Inxhinieri Elektronike,
 • Financë

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • ALUIZNI (Drejtoria e Përgjithshme) kërkon (1) praktikant me profil studimir: Inxhinier Ndërtimi
 • ALUIZNI (Drejtoritë Rajonale)  kërkon praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë (1) Arkitekt
  • Tiranë (1) Arkitekt
  • Tiranë (1) Arkitekt
  • Tiranë (1) Inxhinier Ndërtimi
  • Tiranë (1) Inxhinier Ndërtimi
 • Enti Kombëtar i Banesave (Drejtoritë rajonale) kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Durrës, 2 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Berat, 1 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Gjirokastër, 1 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Vlorë, 2 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Kukës, 1 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Shkodër, 1 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Lezhë, 2 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Korcë, 2 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Elbasan, 2 praktikantë– Jurist / Ekonomist
  • Fier, 1 praktikantë– Jurist / Ekonomist
 • Agjencia e Zhvillimit të Territorit AZHT, Tiranë kërkon (4) praktikantë përkatësisht të profilit studimor Arkitekturë, Urbanistike, Planifikim e Zhvillim Territori, Inxhinieri ndertimi/ Gjeodet.
 • AKPT, Tiranë kërkon (10) praktikantë përkatësisht të profilit studimor Arkitekturë/ Planifikim Urban, Arkivistikë/Histori , Gjeoinformatikë ose Inxhinieri/ Gjeodet
 • Instituti i Ndërtimit, Tiranë kërkon (14) praktikantë përkatësisht të profilit studimor Arkitekt,Urbanist, Ing. Konstruktor, Ing. Hidro, Ing. Rruge, Ing. Kimist, Ing. Materiale Ndërtimi , Jurist ,Punë Sociale , Financë Kontabël

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.